Hur ofta ska man avmaska hästen?

Alla hästar har inälvsparasiter och skadas inte av det så länge det råder balans mellan parasiterna och hästen som är deras värddjur. För att veta hur stor parasitbördan är tar man regelbundet träckprov och skickar in för analys. Avmaskningsmedel får du på recept av din veterinär.

Populärt bland djurägare just nu:

i samarbete med PriceRunner

 

För att hästarna ska hålla sig friska behöver du inte bara bra rutiner för träckprov och avmaskning utan även för god beteshygien. Här kommer våra vanligaste frågor och svar för avmaskning av häst!

När ska man avmaska hästen på våren?

Innan du avmaskar hästen ska du ta träckprov och skicka in för analys för att se om den har mask, vilken sort och i vilken mängd. Det gör du bäst på våren i god tid innan du släpper ut hästen i sommarhagen. Ta även prov på hästar som inte släpps ut på bete. Du behöver hinna få svar på odling av blodmaskägg för att se om hästen har stor blodmask vilket brukar ta två veckor. Om du ska avmaska eller inte bestäms av svaret på träckprovet och hästens eventuella symtom. Avmaskningen på våren är den viktigaste eftersom den skyddar ditt bete från att smittas. Avmaska 3-4 dagar innan du släpper ut i sommarhage.

Vilka parasiter ingår i analysen?

Förutom de vanliga maskarna (små blodmaskar, spolmask, springmask, fölmask) som brukar ingå vid en analys är det viktigt att även kontrollera för hästens farligaste inälvsparasit den stora blodmasken (Strongylus vulgaris som kan ge allvarlig kolik). Det går inte att skilja på ägg från den lilla och stora blodmasken och därför behöver man beställa odling av äggen för att upptäcka stor blodmask. Även bandmask behöver du göra ett tillägg för i analysen (också den vanlig vid kolik). De hästar som sällan avmaskas på grund av att de uppvisar få ägg på träckprovsanalys är extra viktiga att kontrollera för dessa maskar.

Avmaskar man aldrig en häst som visar låga nivåer av ägg i träckprov?

Det kan man behöva göra. Man kan inte bara titta på EPG-talet (antal ägg per gram) utan man behöver även se på hästens allmäntillstånd och eventuella symtom. Din veterinär bör även väga in faktorer som hästens ålder, högt smittryck på betet med många hästar och unga hästar på liten yta, hästens tidigare provresultat och om man ser mask i hästens gödsel. Din veterinär bör göra en bedömning av behov av avmaskning utifrån alla dessa faktorer.

Ska man avmaska på sommaren?

De hästar som hade höga EPG-tal på våren kan man behöva avmaska igen, hör med din veterinär. Hur länge du ska vänta innan nästa träckprov/avmaskning beror på vilket avmaskningsmedel du använde senast. Det är ingen idé att avmaska för tidigt eftersom larverna inte hunnit bli vuxna än och börjat utskilja ägg. Maskmedel som innehåller Pyrantel kan man behöva avmaska igen med efter 4 veckor, de som innehåller Ivermectin efter 8 veckor och de som innehåller Moxidectin 12 veckor.

När ska man avmaska hästen på hösten?

På hösten brukar man ta träckprov under september-oktober och avmaskar beroende på analyssvaret i samråd med veterinär.

Ska man avmaska på vintern?

Unghästar upp till tre år kan behöva avmaskas för spolmask i början av året, gör gärna en analys först. Annars är det onödigt att avmaska under vintern eftersom det är väldigt liten smittspridning då på grund av kylan. I ovanliga fall om en häst har många vilande små blodmasklarver, kan man med en avmaskning vintertid orsaka en spontankläckning av larverna som är mycket farlig, larval cyathostomos, den är dock väldigt ovanlig. Är hästen smittad av stor blodmask bör man dock avmaska även på vintern, och kanske även vid smitta av bandmask. Båda dessa maskar syns i analys vintertid om de blivit smittade på sommarbetet.

Varför måste man ta träckprov före avmaskning?

På grund av att maskarna har börjat utveckla resistens mot maskmedel måste man numera skicka in träckprov för att ta reda på vilka parasiter hästen har och i vilken mängd. Ofta är det bara en del av hästarna som behöver avmaskas. Man brukar säga att 20 procent av hästarna står för 80 procent av maskbördan – och det är framförallt dessa hästar som behöver identifieras och avmaskas. Vilket avmaskningsmedel som ska användas beror på vilka typer av maskar hästarna har.

Ska man avmaska en ny häst i stallet?

Avmaska alltid en ny häst och vänta 3-4 dagar innan den släpps in på betet för att skydda markerna. Var speciellt noga med importhästar. Ta gärna ett träckprov och skicka för analys efter avmaskningen (tid beror på vilken typ av avmaskningsmedel) för att se att den fungerat eftersom det är större risk för resistens hos dessa hästar.

Varför ska man avmaska hästen?

Anledningen till att man avmaskar är att döda de maskar som finns i tarmen. På så sätt kan maskarna inte släppa ut sina ägg till betet genom sitt gödsel. Man skyddar både den individuella hästen och betet från för högt masktryck.

Ska man inte avmaska alla hästar i stallet samtidigt?

Nej, det gjorde man förr, men det har bidragit till resistensutveckling för maskmedel hos parasiterna. Nu använder man metoden riktad selektiv avmaskning: man avmaskar bara de hästar som har över en viss nivå av ägg på analysen (och de som har bandmask och stor blodmask). Dock behöver en veterinär bedöma provresultatet och få information om hästen eftersom även hästar med låga nivåer av ägg ibland kan behöva avmaskas.

Hur vet man om avmaskningen har fungerat?

Det kan man tyvärr inte helt säkert veta eftersom det finns resistensproblem. För att vara helt säker kan man göra en ny träckprovsanalys en tid efter avmaskningen, hur lång tid efter beror på vilket preparat som använts.

Hur avmaskar man föl och unghästar?

Föl avmaskas vid 8 och 16 veckor för spolmask och därefter följer man vuxna hästars träckprov/avmaskningsprogram. Unghästar (upptill 3 år) behöver renare beten är vuxna hästar och avmaskas under betesperioden med det intervall som krävs för det maskmedel som används. Även vintertid i början av året behöver unghästar avmaskas för spolmask (eller tas träckprov för). Föl och unghästar är extra känsliga.

Hur gör man när man tar träckprov?

Ta en vanlig plastpåse och plocka 3-4 träckbollar i hästens box, så färska som möjligt. Ta sedan ytterligare en påse över där du lägger i en lapp med hästens namn. Knyt inte för hårda knutar på påsarna, det gillar inte laboratoriepersonalen. Skicka in samma dag i början av veckan senast onsdag, eller om du samlar gödslet i slutet av veckan går det att hålla det kylt över helgen för att sedan skicka in i början av nästa vecka. Skicka med en följesedel med uppgifter om hästen, senaste avmaskning, preparat, dagens datum, eventuella symtom och önskad analys samt dina kontaktuppgifter. Exakt förfarande kontrollera med det labb du skickar in till.

Vart skickar man hästens träckprov?

I dagsläget finns tre laboratorium för att skicka träckprov till häst: Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, https://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-hast eller Equippo Lab https://maskkontroll.se (Maskkontroll) eller Vidilab www.vidilabb.se (Kolla Masken).

Måste man skicka in träckprov för alla hästar i stallet?

Det går även att ta samlingsprov för hästar i samma hage, kolla med just ditt labb vad de erbjuder. Du bör dock ha historik bakåt för individerna för att göra på detta sätt. Somliga hästar får återkommande höga tal på antal ägg. Man brukar säga att 20 procent av hästarna sprider 80 procent av parasiterna.

Vilka preparat ska jag avmaska med?

Det beror på vilka maskar som hittas när du tar ett träckprov. I samråd med veterinär som sedan skriver ut recept för avmaskningsmedel för din häst bestäms vilket preparat du ska använda. Följande avmaskningsmedel för häst finns, eller snarare verksamma substanser som finns i avmaskningspreparat med olika namn:
– Fenbendazole
– Pyrantel
– Ivermectin
– Moxidectin
– Prazikvantel

Kan jag rida samma dag som jag avmaskar min häst?

Det går bra att rida även efter avmaskning, men du bör inte anstränga den hårt. Har den en stor maskbörda kan det bli påverkad och lite hängig eftersom det blir småsår som kan infekteras när parasiterna släpper taget. Du kanske även märker att den äter sämre och får lite förhöjd temperatur. Då behöver hästen få ta det lugnt tills den är sig själv igen.

Kan jag tävla med hästen efter avmaskning?

Det gäller att hålla koll på karenstiden. Läs på preparatet ifråga för att vara säker. Allmänt brukar det vara en tävlingskarens på 96 timmar på avmaskningsmedel för häst.

Hur tolkar jag resultatet av träckprovet? Vad betyder EPG?

Det är veterinären som hjälper dig att tolka provsvaren från träckprovsanalysen och tar beslut om eventuell avmaskning. EPG står för antal parasitägg per gram.
• 50–100 epg = enstaka ägg
• 150–250 epg = sparsam förekomst
• 300–650 epg = måttlig
• 700–1.050 epg = riklig
• 1.100–1.500 epg = mycket riklig mängd
• Mer än 1.500 epg = massförekomst

Hur kan jag hålla nere parasitbördan på min hästgård?

Väldigt viktigt är hur hagarna sköts. Den som äger hästgården bör ha ett program för att hålla smitttrycket nere. Ju fler hästar per ytenhet desto högre smittryck, och ju yngre hästar desto högre smitttryck. Därtill är vissa individer stora spridare av maskägg. Dammsuger man eller mockar man beteshagar ofta gäller förstås inte samma krav på att låta hagar vila.

Åtgärder för att minska parasittryck:
• Skilj på sommarhagar och vinterhagar.
• Sambeta eller växelbeta gärna med andra djurslag som får och nöt.
• Byt beteshage innan det för nedbetat då hästarna börjar äta nära gödselhögar
• Låt sommarhage vila minst ett år emellanåt, vilar den två år brukar man säga att den är parasitfri. Eller så börjar man om från början med plöjning, harvning och nysådd.
• Stripbetning – dela av hagar i remsor och flytta hästarna allteftersom till ”smittfritt” bete och låt varje fålla helst bara betas en gång per säsong.
• Se till att föl och unghästar går på så smittfria beten som möjligt och med färre hästar per hektar (riktvärde tre vuxna hästar per ha bete på åkermark).
• Låt inte föl och fölston gå i samma sommarhagar år efter år.
• Mocka mindre hagar minst 1-2 gånger per vecka.
• Dammsug gräshagar med speciell gödselsug.
• Betesputsning och spridning av gödselhögar vid varmt och torrt väder en längre tid tror man minskar parasiterna.
• Avmaska nya hästar och hästar som släpps på rena beten.

Populärt bland djurägare just nu:

i samarbete med PriceRunner